Data wprowadzenia ostatnich zmian 15.03.2018

 


W sprawie powołania specjalistów z gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie do zespołu przygotowującego nową koncepcję organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii

ODPOWIEDŹ


W sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej

ODPOWIEDŹ


W sprawie czasu oczekiwania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat oraz wysokości środków przekazywanych przez NFZ na ten rodzaj leczenia

ODPOWIEDŹ


W sprawie działań Ministerstwa Zdrowia związanych ze wzrastającym zapotrzebowaniem na usługi z zakresu opieki hospicyjnej, długoterminowej, geriatrycznej

ODPOWIEDŹ


W sprawie zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych

ODPOWIEDŹ


W sprawie podjęcia przez służby konsularne działań w związku z nagłośnioną przez media sytuacją polskiego małżeństwa żebrzącego z dziećmi na ulicach miast w północno-zachodniej Kostaryce

ODPOWIEDŹ


W sprawie uwzględnienia w procesie kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach problemów związanych z zagrożeniem terrorystycznym

ODPOWIEDŹ


W sprawie uregulowania sytuacji prawnej hoteli dla zwierząt

ODPOWIEDŹ 1

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie regulacji przepisów na rzecz wyrównania statusu wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej pod względem obowiązków i uprawnień przysługujących strażakom WSP

ODPOWIEDZ 1

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika


W sprawie budowy bezpiecznego przejścia lub kładki dla pieszych przy drodze krajowej nr 1 w miejscowości Wrzosowa

ODPOWIEDŹ


W sprawie stworzenia ogólnokrajowej procedury postępowania dla kuratorów w ramach przymusowego odebrania dzieci podlegających władzy rodzicielskiej

ODPOWIEDŹ


W sprawie braku regulacji prawnych w zakresie dopuszczalnych norm substancji odorotwórczych w powietrzu atmosferycznym

ODPOWIEDŹ


W sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

ODPOWIEDŹ


W sprawie planowanej likwidacji V Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Częstochowie

ODPOWIEDŹ


W sprawie możliwości utworzenia infrastruktury drogowej w celu zapewnienia połączenia gminy Kruszyna z węzłem autostradowym w Kościelcu

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych (Podlaskie)

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych (Pomorskie)

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych (Kujawsko-Pomorskie)

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych (Warmińsko-Mazurskie)

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych (Mazowieckie)

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych

ODPOWIEDŹ


W sprawie udostępnienia informacji dotyczących przemocy wobec osób starszych oraz działań państwa w zakresie przeciwdziałania temu problemowi
ODPOWIEDŹ


W sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym
ODPOWIEDŹ


W sprawie rozpoczęcia działań związanych z budową obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78
ODPOWIEDŹ


W sprawie informacji o dostępie do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
ODPOWIEDŹ


W sprawie dokonania zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych w celu wyeliminowania sytuacji, w jakiej znajdzie się p. I.S., matka 17-letniego dziecka niepełnosprawnego w stopniu znacznym
ODPOWIEDŹ


W sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach
ODPOWIEDŹ


W sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządców komisarycznych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz SKOK w Gdyni
ODPOWIEDŹ


W sprawie przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie
ODPOWIEDŹ


W sprawie pomocy dla p. M. K., który został inwalidą w wyniku wypadku podczas obozu sportowego
ODPOWIEDŹ


W sprawie regulacji prawnych obowiązujących komendy wojewódzkie i powiatowe w relacjach z samorządami wojewódzkimi i powiatowymi
ODPOWIEDŹ


W sprawie przebiegu współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z polskimi konsulami honorowym
ODPOWIEDŹ


W sprawie upamiętnienia zasług Kardynała Stefana Wyszyńskiego w formie tablicy pamiątkowej w Watykanie lub Rzymie
ODPOWIEDŹ


W sprawie niepokojącej sytuacji w Terenowej Jednostce Eksploatacji Operatora Gazociągów Przesyłowych SA Oddział w Świerklanach
ODPOWIEŹ


W sprawie funkcjonowania opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym i stworzenia systemu zabezpieczenia geriatrycznego na terenie Polski
ODPOWIEDŹ


W sprawie propozycji zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
ODPOWIEDŹ


W sprawie rozważenia możliwości umorzenia Częstochowskim Zakładom Przemysłu Zapałczanego SA zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
ODPOWIEDŹ


W sprawie rozważenia przeznaczenia środków inwestycyjnych na budowę skrzyżowania w Staromieście (gm. Lelów)
ODPOWIEDŹ


W sprawie udostępnienia przez MON wyników badań historycznych wskazujących, że pierwsze niemieckie bomby spadły 1 września 1939 r. na Krzepice i Wieluń
ODPOWIEDŹ


W sprawie możliwych skutków ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
ODPOWIEDŹ


W sprawie funkcjonowania w Polsce systemu monitorowania jakości paliw i wyników kontroli rynku paliw w latach 2013-2016
ODPOWIEDŹ


W sprawie rażąco krytycznych ocen polskiej polityki wewnętrznej wyrażanych przez niektórych polityków niemieckich i opiniotwórcze media
BRAK ODPOWIEDDZI


W sprawie opinii rzecznika praw dziecka dotyczącej projektu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
ODPOWIEDŹ


W sprawie wyodrębnienia z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie jego gliwickiego oddziału – Śląskiego Instytutu Onkologii
ODPOWIEDŹ