Data wprowadzenia ostatnich zmian 24.04.2017 r.

W sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych
W TRAKCIE ODPOWIEDZI


W sprawie udostępnienia informacji dotyczących przemocy wobec osób starszych oraz działań państwa w zakresie przeciwdziałania temu problemowi
ODPOWIEDŹ


W sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym
ODPOWIEDŹ


W sprawie rozpoczęcia działań związanych z budową obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78
ODPOWIEDŹ


W sprawie informacji o dostępie do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
ODPOWIEDŹ


W sprawie dokonania zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych w celu wyeliminowania sytuacji, w jakiej znajdzie się p. I.S., matka 17-letniego dziecka niepełnosprawnego w stopniu znacznym
ODPOWIEDŹ


W sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach
ODPOWIEDŹ


W sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządców komisarycznych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz SKOK w Gdyni
ODPOWIEDŹ


W sprawie przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie
ODPOWIEDŹ


W sprawie pomocy dla p. M. K., który został inwalidą w wyniku wypadku podczas obozu sportowego
ODPOWIEDŹ


W sprawie regulacji prawnych obowiązujących komendy wojewódzkie i powiatowe w relacjach z samorządami wojewódzkimi i powiatowymi
ODPOWIEDŹ


W sprawie przebiegu współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z polskimi konsulami honorowym
ODPOWIEDŹ


W sprawie upamiętnienia zasług Kardynała Stefana Wyszyńskiego w formie tablicy pamiątkowej w Watykanie lub Rzymie
ODPOWIEDŹ


W sprawie niepokojącej sytuacji w Terenowej Jednostce Eksploatacji Operatora Gazociągów Przesyłowych SA Oddział w Świerklanach
ODPOWIEŹ


W sprawie funkcjonowania opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym i stworzenia systemu zabezpieczenia geriatrycznego na terenie Polski
ODPOWIEDŹ


W sprawie propozycji zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
ODPOWIEDŹ


W sprawie rozważenia możliwości umorzenia Częstochowskim Zakładom Przemysłu Zapałczanego SA zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
ODPOWIEDŹ


W sprawie rozważenia przeznaczenia środków inwestycyjnych na budowę skrzyżowania w Staromieście (gm. Lelów)
ODPOWIEDŹ


W sprawie udostępnienia przez MON wyników badań historycznych wskazujących, że pierwsze niemieckie bomby spadły 1 września 1939 r. na Krzepice i Wieluń
ODPOWIEDŹ


W sprawie możliwych skutków ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
ODPOWIEDŹ


W sprawie funkcjonowania w Polsce systemu monitorowania jakości paliw i wyników kontroli rynku paliw w latach 2013-2016
ODPOWIEDŹ


W sprawie rażąco krytycznych ocen polskiej polityki wewnętrznej wyrażanych przez niektórych polityków niemieckich i opiniotwórcze media
BRAK ODPOWIEDDZI


W sprawie opinii rzecznika praw dziecka dotyczącej projektu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
ODPOWIEDŹ


W sprawie wyodrębnienia z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie jego gliwickiego oddziału – Śląskiego Instytutu Onkologii
ODPOWIEDŹ