Data wprowadzenia ostatnich zmian 29.08.2016 r.

24. Posiedzenie Senatu – Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Dyskusja


24. Posiedzenie Senatu – Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
Zapytania i odpowiedzi
Dyskusja


24. Posiedzenie Senatu – Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Zapytania i odpowiedzi


23. Posiedzenie Senatu – Punkt 8. porządku obrad: wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wyjaśnienia i pytania


23. Posiedzenie Senatu – Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.
Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Obrony Narodowej


23. Posiedzenie Senatu – Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
Zapytania i odpowiedzi
Zapytania i odpowiedzi
Zapytania i odpowiedzi


23. Posiedzenie Senatu – Punkt 1. porządku obrad: ustawa o Trybunale Konstytucyjnym
Zapytania i odpowiedzi


22. Posiedzenie Senatu – Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powstania Związku Ziemian
Dyskusja


21. Posiedzenie Senatu – Punkt 2. porządku obrad: powołanie członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wyjaśnienia i pytania


19. Posiedzenie Senatu – Punkt 16. porządku obrad: sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r. (cd.)
Dyskusja (cd.)


19. Posiedzenie Senatu – Punkt 16. porządku obrad: sprawozdanie z działalności Rady Dialogu Społecznego za okres od 22 października 2015 r. do 31 marca 2016 r.
Zapytania i odpowiedzi


18. Posiedzenie Senatu – Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wyścigach konnych
Zapytania i odpowiedzi


18. Posiedzenie Senatu – Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw
Zapytania i odpowiedzi


16. Posiedzenie Senatu – Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług COM (2016) 128
Zapytania i odpowiedzi


16. Posiedzenie Senatu – Punkt 1. porządku obrad: informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019 (cd.)
Zapytania i odpowiedzi
Dyskusja


15. Posiedzenie Senatu – Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Przemówienie złożone do protokołu


15. Posiedzenie Senatu – Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej


15. Posiedzenie Senatu – Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
Zapytania i odpowiedzi


14 Posiedzenie Senatu – Punkt 10. porządku obrad: informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat nowego porozumienia dla Zjednoczonego Królestwa w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18–19 lutego 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla obywateli polskich postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu
Zapytania i odpowiedzi


14 Posiedzenie Senatu – Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 360. rocznicę Ślubów Lwowskich
Dyskusja


13. Posiedzenie Senatu – Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
Zapytania i odpowiedzi


12. Posiedzenie Senatu – Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Zapytania i odpowiedzi


11. Posiedzenie Senatu – Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Dyskusja


10. Posiedzenie Senatu – Punkt 2. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cd.)
Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej


10. Posiedzenie Senatu –  Punkt 2. porządku obrad: ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej


9. Posiedzenie Senatu – Punkt 2. porządku obrad: ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
Zapytania i odpowiedzi
Dyskusja


6. Posiedzenie Senatu – Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
Zapytania i odpowiedzi


6. Posiedzenie Senatu – Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
Zapytania i odpowiedzi