Senator RP dr Ryszard Majer jako jeden z zaproszonych prelegentów uczestniczył w konferencji „Dobre praktyki na rzecz osób starszych” zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
„Dobre praktyki na rzecz osób starszych” to hasło konferencji, która odbyła się 18 października 2016 r. w MRPiPS. Jej celem była wymiana doświadczeń i informacji na temat aktywizacji seniorów miedzy przedstawicielami samorządów terytorialnych i organizacji pozarządowych.
– Społeczeństwo polskie czekają dynamiczne zmiany w strukturze demograficznej – mówiła minister Elżbieta Rafalska, otwierając spotkanie.  – W 2025 roku co trzecia osoba będzie miała co najmniej 60 lat. Dlatego polityka społeczna odpowiadająca na potrzeby seniorów to priorytet całego rządu.
W konferencji uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele ministerstw, urzędów centralnych, władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedstawiciele świata nauki i członkowie Rady Polityki Senioralnej.
Szczególną rolę tego ostatniego ciała podkreśliła minister Rafalska. – Rada, działająca przy ministrze rodziny, uznała za najważniejsze cele weryfikację i aktualizację polityki senioralnej oraz stworzenie polityki społecznej wobec osób starszych do roku 2030 – powiedziała minister.
Szczegółowe zadania Rady to m.in. ukierunkowanie polityki senioralnej do osób niesamodzielnych, wymagających szczególnej troski i do samodzielnych, oczekujących aktywizacji, takiej, jaką oferują np. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Kolejnym wyzwaniem będzie przedefiniowanie wieku granicznego, od którego możemy mówić o starości.
– Podnoszeniu jakości życia seniorów i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu służą realizowane przez MRPiPS programy, takie jak ASOS czy Senior Wigor, który po zmianach wprowadza kluby Senior Plus i oferuje wyższe finansowanie – przypomniała Minister Rafalska.

Materiał pochodzi z MRPiPS