W tym roku Stały Sąd Polubowny przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach obchodził Jubileusz 25-lecia.

            W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste spotkanie w którym brał udział Senator RP Ryszard Majer oraz licznie zaproszeni goście.

            – Stoicie w pierwszym szeregu wśród wszystkich broniących konsumenta- czyli nas wszystkich. Jesteście służbą coraz bardziej profesjonalną i wrażliwą na wszelkiego rodzaju nadużycie skierowane przeciwko słabszym- z natury rzeczy konsumenta.

Dziękuję za waszą postawę i zaangażowanie gratulował zgromadzonym R. Majer.