dr Ryszard Majer SENATOR RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Senator X kadencji

Działalność parlamentarna:
– wiceprzewodniczącym Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

– członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Dla mediów:
Materiały Kampanii Polska Przyjazna Osobom Starszym
Logo 1
Logo 2
Plakat – Senatorska infolinia Senioralna

Zdjęcia:

_DSC3422


_DSC3422Ryszard Majer
ur. 4.08.1971 r., doktor nauk społecznych, polityk społeczny. Ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, a także studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Był słuchaczem Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Jakością. W 2014 uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzymał tytuł doktora nauk społecznych. Dysertacja doktorska poświęcona wyzwaniom demograficznym samorządu terytorialnego w województwie śląskim, a w szczególności procesowi programowania lokalnej polityki społecznej wobec starości, została przygotowana pod kierunkiem prof. Jerzego Krzyszkowskiego, szefa Katedry Polityki Społecznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  

Zawodowo związany z polityką i pomocą społeczną od kilkunastu lat. Od 1999 roku szef Oddziału Zamiejscowego Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Był także dyrektorem Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach.  Doradzał samorządom lokalnym w rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. w Toruniu, Sieradzu, Stargardzie Szczecińskim.

W latach 2007-2010  wiceprzewodniczący Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, gdzie zabiegał o regulacje prawne ograniczające wykluczenie społeczne i budujące profesjonalizm kadr pomocy społecznej.

W latach 2006 -2009 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, m.in. przewodniczący Komisji ds. Polityki Prorodzinnej i Organizacji Pozarządowych.

W latach 2009-2010 pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy odpowiedzialny m.in. za sprawy społeczne, w ramach których kierował zespołem zadaniowym ds. Częstochowskiego Programu Wsparcia Seniorów, który zakończył prace Programem na Rzecz Wsparcia Częstochowskich Seniorów. Wdrażał programy specjalne zwiększające liczbę usług rehabilitacyjnych na terenie miasta oraz rozwijające opiekę medyczną w przedszkolach.

W latach 2010-2014 radny miasta Częstochowy oraz Przewodniczący Związku Komunalnego Wodociągów i Kanalizacji, gdzie dbał o to, by ceny usług komunalnych w mieście i regionie były jak najniższe.

Od 2011 społecznie pełni funkcje Rzecznika Praw Osób Starszych udzielając informacji, porad, promując rozwiązania pro senioralne na terenie całego województwa Organizator bezpłatnych kursów komputerowych dla osób starszych, a także konkursów promujących aktywność seniorów.

Inicjator i pomysłodawca Ogólnopolskich Konferencji Pracowników Socjalnych na Jasnej Górze w Częstochowie oraz Kalendarza Pracownika Socjalnego – jednego z pierwszych branżowych wydawnictw adresowanych do tej grupy zawodowej.

W latach 90- tych, sekretarz Archidiecezjalnej Konsulty Duszpasterstwa Trzeźwości przy Arcybiskupie Metropolicie Częstochowskim. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Ś. P. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP za działalność publiczną w obszarze pomocy społecznej.

Pełniąc funkcje publiczne z powodzeniem mediował w trakcie konfliktów pomiędzy pracodawcami a pracownikami, m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, Szpitalu Specjalistycznym w Jaworznie. Negocjował jeden z pierwszych w kraju układów ponadzakładowych dla pracowników pomocy społecznej.

Obecnie wykładowca w Akademii im. Jana Długosza w Zakładzie Pracy Socjalnej i Nauk o Zdrowiu. Zaangażowany także w działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, gdzie w przewodniczy Zespołowi ds. Rozwoju Miejskiego Ośrodka, podejmując m.in.: kwestie jakości realizowanych usług, standaryzacji pracy socjalnej, rozwoju kadry pracowników socjalnych, badania satysfakcji klienta.

W pracy naukowej i badawczej koncentruje się na problematyce starości jako wyzwaniu dla lokalnej polityki społecznej, o czym świadczą liczne publikacje naukowe, poświęcone zarówno polityce społecznej, pracy socjalnej jak i procesom zarządzania w obszarze pomocy społecznej. Autor licznych publikacji naukowych dotyczących lokalnej polityki społecznej.

Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci. Swój wolny czas najchętniej spędza z rodziną, organizując wspólne wyjścia do kina oraz poświęcając czas wspólnemu przygotowywaniu domowych przetworów.

Publikacje naukowe:

 1. R. Majer, „Kwestia dziecka w Europie – w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań” (W:) Dziecko w lokalnym systemie pomocy społecznej, red. Stanisława Czarnecka, Częstochowa 2002-2003.

 1. R. Majer, „Profilaktyka alkoholowa wobec dzieci subregionu częstochowskiego w świetle Gminnych Programów Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, (W:) Młodzież w lokalnym systemie pomocy społecznej, red. Stanisława Czarnecka, Częstochowa 2003.

 1. R. Majer, „Pracownik socjalny wobec osób dotkniętych chorobą Parkinsona”. (W): Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej, Stanisława Czarnecka, Mariola Mirowska, Ryszard Majer, Częstochowa 2005,

 1. R. Majer, „Kondycja zdrowotna osób niepełnosprawnych w województwie śląskim w świetle danych Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach”. (W:) Osoby niepełnosprawne w systemie pomocy społecznej, red, Mariola Mirowska, Częstochowa 2010,

 1. R. Majer, Programowanie lokalnej polityki społecznej w środowisku miejskim.(w:) Współczesne tendencje w pomocy społecznej pracy socjalnej, red. M. Grewiński, J, Krzyszkowski, MCPS Warszawa 2011,

 1. R. Majer, Monitorowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych jako wstęp do ewaluacji polityki społecznej, (w:) Ewaluacja w pracy socjalnej, (red.) J. Szymanowska, Impuls, Kraków 2012.

 1. R. Majer, Samorząd lokalny wobec rodziny – wspieranie czy tylko przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu? (w:) Instytucja rodziny wczoraj i dziś: perspektywa interdyscyplinarna. Tom I: między prawem i rynkiem.(red.) M Stępkowska, J. K. Stępkowska, Politechnika Lubelska, Lublin 2012,

 1. R. Majer, Starość jako wyzwanie dla pracy socjalnej w środowisku lokalnym, (w:) Rola pracy socjalnej w przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego, (red.) D. Błasiak, I. Piątkowska- Lipka, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach, Katowice 2012,

 1. R. Majer, Programowanie działań na rzecz seniorów w środowisku miejskim (w:) Praca socjalna aktywnym instrumentem polityki społecznej – od wolontariatu do zatrudnienia, (red.) M. Mirowska, Wydawnictwo AJD w Częstochowie, Częstochowa 2012,

 1. R. Majer, Częstochowa – niepełnosprawni o swoim mieście, IRRS „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2/2012.

 1. R. Majer. Jakość i standaryzacja usług opiekuńczych w systemie pomocy dla osób starszych, IRRS „Praca Socjalna” 6/2012

 1. R. Majer, Próba szkicu do portretu zawodowego opiekunki. [w:] Kobiety w pracy socjalnej. red. A. Kotlarska Michalska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

 1. R. Majer, Wstęp do lokalnej polityki społeczna wobec starości – diagnoza w środowisku wielkomiejskim na przykładzie Częstochowy. [w:]Seniorzy w środowisku lokalnym. red. A. Zawada, Ł. Tomczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2013.

 1. R. Majer, Usługi opiekuńcze w systemie pomocy osobom starszym, jakość i standaryzacja. [w:] Widzieć – rozumieć- pomagać. Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego. red. M. Teodrczyk, IRSS, Warszawa 2013.

 1. R. Majer, Dziecko w mieście. Planowanie i realizacja samorządowej polityki społecznej wobec dziecka. Miedzy teorią a praktyką. [w:] Nowe ujęcia znanych problemów pomocy społecznej. red. A. Skowrońska. IRSS, Warszawa 2013.

 1. R. Majer, Aktywizacja osób starszych w środowisku miejskim jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. [w:] Pomyślne starzenie się – uwarunkowania społeczne, przestrzenne i zdrowotne, Acta universitatis lodziensis, Folia Oeconomica 297 red. D. Kałuża-Kopias, P. Szukalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.