Data wprowadzenia ostatnich zmian 18.04.2024

 

W sprawie zapewnienia zrównoważonego rozwoju wszystkim samorządom

ODPOWIEDŹ 3


W sprawie ataków na prezesa i kierownictwo Narodowego Banku Polskiego

ODPOWIEDŹ 1

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie potępienia bezprawnych działań i naruszeń prawa wobec Zbigniewa Ziobry oraz innych posłów z partii Suwerenna Polska oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób podejmujących te działania

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie uchwały Sejmu w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015–2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie podwyżki VAT na artykuły żywnościowe

ODPOWIEDŹ 1

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie rozbudowy Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze

ODPOWIEDŹ 1

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie braku aktów wykonawczych do ustawy o obronie Ojczyzny umożliwiających samorządom realizację nałożonych na nie zadań

ODPOWIEDŹ


W sprawie wydłużenia terminu wejścia w życie przepisów dotyczących planu ogólnego gminy

ODPOWIEDŹ


W sprawie doprecyzowania art. 26 ustawy o odpadach w zakresie zasad finansowania usuwania odpadów niebezpiecznych przez gminy

ODPOWIEDŹ


W sprawie postulatu objęcia embargiem przywozu do Polski produktów rolno-spożywczych pochodzących z Ukrainy oraz wycofania się przez Polskę z Zielonego Ładu

ODPOWIEDŹ 1

ODPOWIEDŹ 2

ODPOWIEDŹ 3


W sprawie działań zmierzających do zrujnowania polskiego systemu wychowania i edukacji

ODPOWIEDŹ 1

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie kształtu i funkcjonowania kolei dużych prędkości na terenie województwa śląskiego

ODPOWIEDŹ 1

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie umożliwienia dalszej realizacji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego

ODPOWIEDŹ 1

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie respektowania niezależności Trybunału Konstytucyjnego

ODPOWIEDŹ 1

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie umożliwienia funkcjonowania Grupy Orlen jako koncernu multienergetycznego i niepodważania zasadności takiego funkcjonowania

ODPOWIEDŹ


W sprawie decyzji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego dotyczących kierownictwa i funkcjonowania Prokuratury Krajowej

ODPOWIEDŹ 1

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie umożliwienia pełnienia mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi

ODPOWIEDŹ


W sprawie zmian we władzach Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej

ODPOWIEDŹ 1

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II

ODPOWIEDŹ


W sprawie wsparcia działań mających na celu nabycie przez samorządy województwa śląskiego akcji Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach, Katowice Airport

ODPOWIEDŹ 1

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie włączenia w prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla Centralnego Portu Komunikacyjnego wariantów zaproponowanych w załączonym stanowisku

ODPOWIEDŹ


W sprawie otrzymanego przez senatorów pisma z Kancelarii Senatu z treścią rezolucji z dnia 25 lutego 2022 r. uchwalonej przez Senat Belgii w sprawie praworządności w Polsce

ODPOWIEDŹ


W sprawie ogólnej działalności kontrolnej Inspekcji Handlowej z uwzględnieniem problemów osób starszych

ODPOWIEDŹ


W sprawie działalności koordynatora do spraw negocjacji przy Urzędzie Regulacji Energetyki jako podmiotu realizującego zadania także wobec osób starszych

ODPOWIEDŹ


W sprawie działalności rzecznika Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako podmiotu realizującego zadania także wobec osób starszych

ODPOWIEDŹ


W sprawie działalności instytucji rzecznika praw pasażera kolei jako podmiotu realizującego zadania także wobec osób starszych

ODPOWIEDŹ


W sprawie działalności instytucji rzecznika praw pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako podmiotu realizującego zadania także wobec osób starszych

ODPOWIEDŹ


W sprawie działalności instytucji rzecznika finansowego jako podmiotu realizującego zadania także wobec osób starszych

ODPOWIEDŹ


W sprawie wyodrębnienia dyscypliny naukowej „polityka społeczna i nauki o rodzinie”

ODPOWIEDŹ


W sprawie wyodrębnienia dyscypliny naukowej „polityka społeczna i nauki o rodzinie”

ODPOWIEDŹ


W sprawie przestrzegania praw pacjenta i jego bezpieczeństwa w systemie ochrony zdrowia

ODPOWIEDŹ


W sprawie przestrzegania praw pacjenta w wieku senioralnym

ODPOWIEDŹ


W sprawie działalności kontrolnej w odniesieniu do domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym Podlaskie

ODPOWIEDŹ 1

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie działalności kontrolnej w odniesieniu do domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym Świętokrzyskie

ODPOWIEDŹ


W sprawie działalności kontrolnej w odniesieniu do domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku

ODPOWIEDŹ


W sprawie działalności kontrolnej w odniesieniu do domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku

ODPOWIEDŹ


W sprawie informacji dotyczącej liczby i wyników kontroli w domach pomocy społecznej woj. Lubuski

ODPOWIEDŹ


W sprawie informacji dotyczącej liczby i wyników kontroli w domach pomocy społecznej woj. Lubelski

ODPOWIEDŹ


W sprawie informacji dotyczącej liczby i wyników kontroli w domach pomocy społecznej woj. Warmińsko-Mazurski

ODPOWIEDŹ


W sprawie informacji dotyczącej liczby i wyników kontroli w domach pomocy społecznej woj. Kujawsko-Pomorski

ODPOWIEDŹ


W sprawie informacji dotyczącej liczby i wyników kontroli w domach pomocy społecznej woj. Zachodniopomorski

ODPOWIEDŹ


W sprawie informacji dotyczącej liczby i wyników kontroli w domach pomocy społecznej woj. Pomorski

ODPOWIEDŹ 1

ODPOWIEDZ 2


W sprawie informacji dotyczącej liczby i wyników kontroli w domach pomocy społecznej woj. Łódzki

ODPOWIEDŹ


W sprawie kontroli domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

ODPOWIEDŹ


W sprawie praktyki funkcjonowania ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z perspektywy KNF

ODPOWIEDŹ


W sprawie kontroli domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

ODPOWIEDŹ


W sprawie kontroli domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

ODPOWIEDŹ


W sprawie praktyki funkcjonowania ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z perspektywy UOKiK

ODPOWIEDŹ


W sprawie kontroli domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

ODPOWIEDŹ


W sprawie kontroli domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

ODPOWIEDŹ


W sprawie prawnego uregulowania zasad funkcjonowania domów pomocy społecznej w czasie epidemii

ODPOWIEDŹ


W sprawie sugestii mieszkańców sołectwa Jeżowa dotyczących przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11

ODPOWIEDŹ


W sprawie rozważenia pomocy finansowej dla jednostek samorządowych zapewniających mieszkańcom przewozy autobusowe w czasie epidemii koronawirusa

ODPOWIEDŹ


W sprawie konsultacji społecznych oraz decyzji podjętych odnośnie do przebiegu Kolei Dużych Prędkości na terenie województwa śląskiego

ODPOWIEDŹ

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie zorganizowania w kuluarach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej happeningu tanecznego pt. „Nazywam się Miliard”

ODPOWIEDŹ


W sprawie rozwoju mieszkalnictwa chronionego

ODPOWIEDŹ


W sprawie działań podnoszących poziom zaspokojenia potrzeb osób starszych korzystających z materiałów i sprzętu oraz świadczeń medycznych rekompensujących utraconą sprawność

ODPOWIEDŹ


W sprawie opłaty adiacenckiej w przypadku, gdy działki powstałe w wyniku podziału zostają przekazane następcom prawnym w drodze darowizny

ODPOWIEDŹ


W sprawie poszerzenia zestawu działań i instrumentów wsparcia seniorów w ramach polityki mieszkaniowej

ODPOWIEDŹ


W sprawie budowy ronda w Kłomnicach w miejscu skrzyżowania dróg

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz szkoleń seniorów w zakresie nowych mediów

ODPOWIEDŹ


W sprawie przeprowadzonych w 2018 r. analiz dotyczących farmakoterapii na rzecz redukcji leków niewłaściwych dla osób starszych

ODPOWIEDŹ


W sprawie przyjętych w 2018 r. rozwiązań w zakresie wdrażania na dużą skalę standaryzowanej telemedycyny w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości życia osób starszych

ODPOWIEDŹ


W sprawie podjętych w 2018 r. działań prawnych ukierunkowanych na możliwość funkcjonowania interdyscyplinarnych zespołów geriatrycznych o charakterze konsultacyjnym

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizacji w 2018 r. ujętego w dokumencie „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” zadania pn. ,,Uwzględnienie specyfiki problemów zdrowotnych charakterystycznych w grupie osób starszych w realizowanych programach zdrowotnych”, a także planów realizacyjnych tego typu działań w roku bieżącym 

ODPOWIEDŹ


W sprawie podjętych w 2018 r. i przewidzianych w roku bieżącym działań dotyczących ujętego w dokumencie „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” zadania pn. ,,Doskonalenia obsługi prawnej uwzględniającej specyfikę osób starszych – ofiar przemocy 

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizacji w 2018 r. ujętego w dokumencie „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” zadania pn. „Opracowanie standardów w zakresie teleopieki i telepomocy”

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizacji w 2018 r. ujętego w dokumencie „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” zadania pn. ,,Rozwijanie sieci gospodarstw opiekuńczych i promowanie tworzenie ich na obszarach wiejskich” oraz planów rozwoju tego typu działań

ODPOWIEDŹ


W sprawie efektów realizowanych w 2018 r. i planowanych w roku bieżącym zadań związanych z organizowaniem szkoleń dla liderów społeczności lokalnych z zakresu planowania działań wobec osób starszych

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizacji W 2018 r. kampanii społecznych i akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowanych do osób starszych

ODPOWIEDŹ


W sprawie zrealizowanych w 2018r.zadań i planowanych działań związanych z włączaniem osób starszych do korzystania z internetu i innych technologii teleinformatycznych

ODPOWIEDŹ


W sprawie działań na rzecz podniesienia jakości życia osób starszych

ODPOWIEDŹ


W sprawie wyceny świadczeń realizowanych w ośrodkach leczenia uzależnień dla nieletnich

ODPOWIEDŹ


W sprawie dysproporcji między oferowanymi przez NFZ wycenami świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej a wycenami w zakresie leczenia uzależnień

ODPOWIEDŹ


W sprawie powołania specjalistów z gliwickiego oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie do zespołu przygotowującego nową koncepcję organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii

ODPOWIEDŹ


W sprawie wpisania do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ojcostwa jako wartości przez nią chronionej

ODPOWIEDŹ


W sprawie czasu oczekiwania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat oraz wysokości środków przekazywanych przez NFZ na ten rodzaj leczenia

ODPOWIEDŹ


W sprawie działań Ministerstwa Zdrowia związanych ze wzrastającym zapotrzebowaniem na usługi z zakresu opieki hospicyjnej, długoterminowej, geriatrycznej

ODPOWIEDŹ


W sprawie zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych

ODPOWIEDŹ


W sprawie podjęcia przez służby konsularne działań w związku z nagłośnioną przez media sytuacją polskiego małżeństwa żebrzącego z dziećmi na ulicach miast w północno-zachodniej Kostaryce

ODPOWIEDŹ


W sprawie uwzględnienia w procesie kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach problemów związanych z zagrożeniem terrorystycznym

ODPOWIEDŹ


W sprawie uregulowania sytuacji prawnej hoteli dla zwierząt

ODPOWIEDŹ 1

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie regulacji przepisów na rzecz wyrównania statusu wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej pod względem obowiązków i uprawnień przysługujących strażakom WSP

ODPOWIEDZ 1

ODPOWIEDŹ 2


W sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, wybitnego lekarza, humanisty, uczonego i społecznika


W sprawie budowy bezpiecznego przejścia lub kładki dla pieszych przy drodze krajowej nr 1 w miejscowości Wrzosowa

ODPOWIEDŹ


W sprawie stworzenia ogólnokrajowej procedury postępowania dla kuratorów w ramach przymusowego odebrania dzieci podlegających władzy rodzicielskiej

ODPOWIEDŹ


W sprawie braku regulacji prawnych w zakresie dopuszczalnych norm substancji odorotwórczych w powietrzu atmosferycznym

ODPOWIEDŹ


W sprawie problemów związanych z sytuacją firm budowlanych będących aktualnie i w przeszłości podwykonawcami inwestycji prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

ODPOWIEDŹ


W sprawie planowanej likwidacji V Wydziału Gospodarczego Sądu Okręgowego w Częstochowie

ODPOWIEDŹ


W sprawie możliwości utworzenia infrastruktury drogowej w celu zapewnienia połączenia gminy Kruszyna z węzłem autostradowym w Kościelcu

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych (Podlaskie)

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych (Pomorskie)

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych (Kujawsko-Pomorskie)

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych (Warmińsko-Mazurskie)

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych (Mazowieckie)

ODPOWIEDŹ


W sprawie realizowania przez gminy usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, chorych czy niepełnosprawnych

ODPOWIEDŹ


W sprawie udostępnienia informacji dotyczących przemocy wobec osób starszych oraz działań państwa w zakresie przeciwdziałania temu problemowi

ODPOWIEDŹ


W sprawie spektaklu „Klątwa” wystawianego w warszawskim Teatrze Powszechnym

ODPOWIEDŹ


W sprawie rozpoczęcia działań związanych z budową obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78

ODPOWIEDŹ


W sprawie informacji o dostępie do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

ODPOWIEDŹ


W sprawie dokonania zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych w celu wyeliminowania sytuacji, w jakiej znajdzie się p. I.S., matka 17-letniego dziecka niepełnosprawnego w stopniu znacznym

ODPOWIEDŹ


W sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządcy komisarycznego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Piast z siedzibą w Tychach
ODPOWIEDŹ


W sprawie wyjaśnienia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustanowienia zarządców komisarycznych w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz SKOK w Gdyni
ODPOWIEDŹ


W sprawie przeniesienia do Katowic siedziby jednej z dwóch agencji Unii Europejskiej znajdujących się obecnie w Londynie
ODPOWIEDŹ


W sprawie pomocy dla p. M. K., który został inwalidą w wyniku wypadku podczas obozu sportowego
ODPOWIEDŹ


W sprawie regulacji prawnych obowiązujących komendy wojewódzkie i powiatowe w relacjach z samorządami wojewódzkimi i powiatowymi
ODPOWIEDŹ


W sprawie przebiegu współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z polskimi konsulami honorowym
ODPOWIEDŹ


W sprawie upamiętnienia zasług Kardynała Stefana Wyszyńskiego w formie tablicy pamiątkowej w Watykanie lub Rzymie
ODPOWIEDŹ


W sprawie niepokojącej sytuacji w Terenowej Jednostce Eksploatacji Operatora Gazociągów Przesyłowych SA Oddział w Świerklanach
ODPOWIEŹ


W sprawie funkcjonowania opieki medycznej nad osobami w wieku podeszłym i stworzenia systemu zabezpieczenia geriatrycznego na terenie Polski
ODPOWIEDŹ


W sprawie propozycji zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
ODPOWIEDŹ


W sprawie rozważenia możliwości umorzenia Częstochowskim Zakładom Przemysłu Zapałczanego SA zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
ODPOWIEDŹ


W sprawie rozważenia przeznaczenia środków inwestycyjnych na budowę skrzyżowania w Staromieście (gm. Lelów)
ODPOWIEDŹ


W sprawie udostępnienia przez MON wyników badań historycznych wskazujących, że pierwsze niemieckie bomby spadły 1 września 1939 r. na Krzepice i Wieluń
ODPOWIEDŹ


W sprawie możliwych skutków ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
ODPOWIEDŹ


W sprawie funkcjonowania w Polsce systemu monitorowania jakości paliw i wyników kontroli rynku paliw w latach 2013-2016
ODPOWIEDŹ


W sprawie rażąco krytycznych ocen polskiej polityki wewnętrznej wyrażanych przez niektórych polityków niemieckich i opiniotwórcze media
BRAK ODPOWIEDZI


W sprawie opinii rzecznika praw dziecka dotyczącej projektu ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
ODPOWIEDŹ


W sprawie wyodrębnienia z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie jego gliwickiego oddziału – Śląskiego Instytutu Onkologii
ODPOWIEDŹ