Podczas panelu inaugurującego Kampanię Polska Przyjazna Osobom Starszym złożono pierwsze podpisy pod deklaracją w której zawarto istotę kampanii. Wśród podpisujących  znalazła się podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska, oraz częstochowscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości.
Podpisujący zadeklarowali  podejmowanie wszelkich działań, które będą zwiększały poczucie bezpieczeństwa  i dobrostanu osób starszych w Polsce w szczególności poprzez rozwój:
Partycypacji – powszechnej, która zwiększy uczestnictwo seniorów w podejmowaniu decyzji m.in. na poziomie lokalnym;
Aktywizacji – na miarę możliwości, która poprzez rozwój działań takich jak edukacja, kultura, sport, turystyka, będzie rozwijała indywidualne pragnienia i kapitał społeczny osób starszych;
Opieki – zgodnej z potrzebami, która poprzez zachowanie wysokiej jakości standardów będzie budowała rzeczywistość pozwalającą zapewnienie odpowiedniego poziomu życia korzystając z m.in. z osiągnięć systemu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ochrony konsumenta, pomocy społecznej;
Informacji – pełnej i dostępnej, która poprzez rozwój rzecznictwa praw osób starszych będzie ich wyposażała w umiejętności artykułowania i dochodzenia swoich uprawnień wobec podmiotów świadczących usługi.
Inicjator kampanii senator Ryszard Majer jest przekonany,  że liczba osób i podmiotów wspierających kampanię będzie się zwiększała.