Na rozpoczynającym się 15. posiedzeniu Senatu RP senator Ryszard Majer będzie sprawozdawcą  rządowej ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, która wdroży zadeklarowany w czasie ostatniej kampanii wyborczej przez Prawo i Sprawiedliwość, program bezpłatnych leków dla seniorów. Polska staje się przyjazna Osobom Starszym.

Zmieniająca się sytuacja demograficzna, a w szczególności postępujące demograficzne starzenie się społeczeństw, przejawiające się wzrostem liczby osób starszych w populacji, implikujące szereg zmian zarówno w sferze społecznej i kulturowej jest wielopłaszczyznowym procesem demograficznym. Do jego podstawowych determinantów zaliczamy umieralność i rozrodczość, które z kolei są kształtowane przez  zmiany społeczne, ekonomiczne, technologiczne wreszcie rozwój cywilizacji. Zmiany te polegające m.in. na wydłużeniu życia wiążą się jednak  ze zwieszeniem  narażenia danej osoby na choroby o charakterze przewlekłym oraz schorzenia specyficzne dla wieku podeszłego. Skala tego zjawiska jest znaczna, aż 41 proc mieszkańców naszego kraju którzy przekroczyli 60 rok życia  choruje na cztery i więcej schorzeń przewlekłych. Najczęściej są to choroby układu krążenia i kostno-stawowego. Liczba seniorów nie zgłaszających żadnych  dolegliwości i problemów zdrowotnych o charakterze przewlekłym  nie przekracza 10 proc. Naturalną konsekwencją starzenia się i współistniejących chorób przewlekłych jest niepełnosprawność, która w sposób istotny przyczynia się do narastania niesamodzielności wraz z upływem kolejnych lat życia. Jak wynika z prowadzonych analiz w grupie osób powyżej 60 roku życia 2,1 proc. pozostaje w łóżku, 5,8 proc. nie jest w stanie opuszczać mieszkania, 17,1 proc. zachowuje ograniczona mobilność tylko w otoczeniu domowym, natomiast kilkanaście procent nie potrafi wykonywać podstawowych czynności jak mycie i ubieranie się Z tych powodów wzrasta rola samorządowych i pozarządowych podmiotów niosących pomoc i wsparcie.

Nowelizacja przyznaje świadczeniobiorcom, którzy ukończyli 75 lat,   uprawnienie do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia. Chodzi o zapewnienie seniorom odpowiedniego dostępu do leków skutecznych i bezpiecznych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich udziału w kosztach leczenia. Pierwszy wykaz objętych refundacją produktów, w szczególności związanych z leczeniem chorób wieku podeszłego, ma być opracowany nie później niż do 1 września br., a następnie stopniowo rozszerzany. Bezpłatne leki i wyroby medyczne dla osób starszych będą mogli przepisywać na receptę lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarze mający prawo do wykonywania zawodu, którzy zaprzestali jego wykonywania (w tym przypadku tylko dla siebie albo bliskiej rodziny). Nowe rozwiązanie ma sprzyjać poprawie stanu zdrowia i jakości życia osób starszych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Wystąpienie w Senacie