W ramach projektu SUS Sektor Usług Społecznych w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyło się seminarium ,,Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji’’w którym uczestniczył senator Ryszard Majer.

             Podczas seminarium uczestnicy rozmawiali o procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku, uczestnictwie zarówno samorządów lokalnych, jak sektora pozarządowego w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji oraz o rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracowane będą Rekomendacje Regionalne dla województwa śląskiego uwzględniając specyfikę regionu.