Senator Ryszard Majer był senatorem sprawozdawcą Komisji Rodziny dwóch ustaw podczas 32 posiedzenia Senatu RP. Obie ustawy dotyczyły poprawy sytuacji osób najgorzej sytuowanych w naszym kraju.
Izba bez poprawek przyjęła ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Był to rządowy projekt. Nowelizacja zakłada możliwość udzielenia stałego zasiłku osobie całkowicie niezdolnej do pracy bądź też legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie mającej środków do utrzymania, począwszy od miesiąca, w którym złożony został wniosek. Zmiana ta jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r., który zakwestionował zgodność z konstytucją przepisu, na podstawie którego taki zasiłek przyznawany był dopiero od momentu zgłoszenia do ośrodka pomocy społecznej pełnej dokumentacji wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności. Ustawa pozwala też przyznać z urzędu zasiłek okresowy w czasie oczekiwania na wydanie orzeczenia. Kwota stałego zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja podwyższa najniższą kwotę świadczenia emerytalno-rentowego do 1 tys. zł oraz zmienia zasady waloryzacji świadczeń w roku 2017. Najniższe emerytury, renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy zostaną podniesione z 882,56 zł do 1 tys. zł, czyli o 117,44 zł. Renty socjalne zostaną podniesione z 741,35 zł do 840 zł, czyli o 98,65 zł. Najniższe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną z 676,75 zł do 750 zł, czyli o 73,25 zł. Wszystkie emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tzw. świadczenia mundurowe, zostaną podniesione o 0,73 proc. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. z wyjątkami.