Senator Ryszard Majer oraz parlamentarzyści obecni podczas obrad Grupy „V 4”   negatywnie ocenili proponowane cięcia budżetu UE w polityce spójności w szczególności wsparcie reform strukturalnych i integrację migrantów, oznaczające poważne ograniczenia środków na kluczowe projekty prorozwojowe, determinujące dalszy rozwój krajów i regionów UE.

         Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej dotyczyło spójności politycznej i propozycji cięć na jej realizację w nowym budżecie Unii Europejskiej, a także o roli państw V4 w budowaniu bezpieczeństwa cybernetycznego Wspólnoty.

         Przedstawiciele parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej wyrazili sprzeciw wobec propozycji Komisji Europejskiej znacznego zmniejszenia środków finansowych na realizację polityki spójności w wieloletnich ramach finansowych po 2020 r. Politycy podkreślili, że spowolniłoby to nie tylko dalszy rozwój państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale także odbiłoby się negatywnie we wszystkich krajach Wspólnoty. Dlatego, ich zdaniem, zmiany w przyszłym budżecie UE nie mogą zostać wprowadzone kosztem żadnego z państw Wspólnoty. Parlamentarzyści zgodzili się także, że planowana zmiana zasad przydziału środków, w szczególności powiązanie jej z kontrolą praworządności i polityką krajów dotyczącą migracji jest bardzo niepokojące.

         Podczas spotkania rozmawiano także o wyzwaniach w obszarze cyberbezpieczeństwa. Spotkania komisji ds. europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej  odbywają się dwa razy do roku w kolejnych krajach członkowskich. Ich celem są konsultacje bieżących spraw politycznych, wymiana doświadczeń w zakresie legislacji unijnej oraz uzgadnianie stanowisk przed spotkaniami COSAC – Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej.